بر پایی غرفه «من یمنی هستم » در نمایشگاه جنبی مسابقات قرآن کریم