قطع کانال‌های ارتباطی و انتشار خبر کذب در دقیقه 87