حاشیه‌های کمپ‌دیوید؛ قَدّ امیرقطر و دست ولی‌عهد سعودی!