بحران های امروز جهان اسلام نتیجه دوری از سیره نبوی است