مصلی تهران مناسب برگزاری نمایشگاه کتاب نیست / همکاری مناسب تشکل های نشر در نمایشگاه امسال