تبلیغات مایکروسافت برای لومیا ۶۴۰ با حضور پر رنگ کورتانا