عنایتی:از تعویضم شوکه شدم/درباره اظهارات بیانی سکوت می کنم،ممکن است مدیون هفت جد طرف شوم