تیم های کارگری کشور در رقابت های جهانی شرکت می کنند