صعود قاطعانه شاگردان پیمان اکبری/فیلیپین تسلیم ذخیره‌های ایران