آخرین‌وضعیت‌جسمانی صالحی از زبان‌سخنگوی انرژی اتمی