مطالبه ما از شهرداری آماده‌سازی «باغ کتاب» برای نمایشگاه بعدی است