در واکنش به درخواست‌ پرسپولیسی‌ها مبنی بر تعویق مزایده /سبحانی: بعید می‌دانم تاریخ مزایده چهارم تغ