آخرین وضعیت جسمانی صالحی از زبان سخنگوی انرژی اتمی