درخشش کاروان بعثت با 32 مدال در مسابقات جهانی نابینایان و کم‌بینایان