علیزاده و یعقوبی نمایندگان ایران در روز ششم مسابقات جهانی تکواندو