تنها راه توسعه اردبیل جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است