مطالعات و برنامه‌ریزی بر روی تأثیرات بازخورد نمایشگاه وجود ندارد/ امیدوارم استفاده از تبلت و موبایل