سخنگوي‌دولت: رييس‌جمهور براي تقويت کابينه خود، تغييراتي اعمال مي کند