سانتافه با نرخ ۲۱ درصد فروش اعتباری خود را آغاز کرد