گفتمان­سازی رهنمودهای امام و رهبری در اولویت کارهای مدیران فرهنگی باشد