امضای تفاهم‌نامه تاسیس شش پلاتو نمایش در استان کرمان