گروهی از طلاب به دست مراجع تقلید مبلس به لباس روحانیت شدند