ديلي تلگراف: آيا آمريکا متحدان خود را در خاورميانه از دست داده است؟