سخنگوي دولت: رييس جمهور براي تقويت کابينه خود، تغييراتي اعمال مي کند