معاون هنری وزیر ارشاد ادغام ارکسترها را تکذیب کرد!