عارف: نمی توانیم به جای افراد جامعه تصمیم بگیریم و به آنها بگوییم چه بخوانند