تصاویر/سالمندان شهرستان شبستر مشهد مقدس را زیارت کردند