روسیه: بزودی ماکت متن نهایی توافق ایران و 1+5 منتشر می شود / حرف از حمله به تهران قابل فهم نیست / اوضاع یم