وظیفه ما تعهد به گسترش ارزش های دینی مبتنی بر وحدت و اتحاد است