برگزیدگان بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران معرفی شدند