عارف: موانع مطالعه را از سر راه برداریم/نمی توانیم به جای افراد جامعه تصمیم بگیریم و به آنها بگوییم چه