نماینده شرکت کاشی پرسپولیس: به عشق هواداران تمام بلیت ها را خریدیم