حذف عناصر افراطی بنیاد باران و جبهه مشارکت در نشست استاندار با اصلاح طلبان/ از تقدیر استاندار از نما