برگزاري مسابقات آزاد تیراندازی با کمان قهرمانی کشور