معاون وزیر ارشاد: 962 هزار عنوان کتاب در کشور چاپ شده است