پنتاگون: سرکرده داعشی در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی در سوریه کشته شد