تغییرات گسترده در استقلال؛ یا سرمربی می رود یا هیات مدیر!