عکس: خطای پنالتی واضح طالب لو روی عالیشاه/ جای طلبکار باید بدهکار داور باشند