مقاومت علما برای مقابله با تفکر های افراطی امری ضروری است