جان کری: آمریکا به تعهدات خود درخصوص پرونده هسته ای ایران پایبند خواهد بود