فیلم/ یورش صهیونیست ها به تظاهرات فلسطینی ها در روز نکبت