تیم ملی گلبال ایران از همراهی مسابقات جهانی کره بازماند