هواشناسی: آسمان گیلان تا دو روز پیش رو صاف تا قسمتی ابری است