غرفه‌های برتر بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب معرفی شدند