کارگردانان نباید با نگاه بزرگسالان به تولید آثار کودک بپردازند