دادستان کل کشور:وحدت راهبرد اصلی جامعه اسلامی در مقابل دشمنان است