آقای ناجی: خوشحالم از اینکه مربیان پرسپولیس برای بردن استقلال راه مرا رفتند!!!!!!!