دعوت به همکاری شرکت “به پرداخت ملت” وابسته به بانک ملت