تنها ۵۴ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی به فناوری اطلاعات اختصاص دارد