تلاش بانک شهر برای جلب رضایت مشتریان در بخش خدمات ارزی